Indicador 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Prazas ofertadas 20 18 18
Demanda 9 8 10
Matrícula de novo ingreso 8 7 5
Matrícula total 21 22 27
% de estudantado extranxeiro matriculado 9,52% 4,55% 7,41%
% de estudantado procedentes de estudos de mestrado doutras universidades 9,52% 9,09% 7,41%
% de estudantado matriculado a tempo parcial 19,05% 9,09% 18,52%
% de estudantado con bolsa ou contrato predoutoral (FPI, FPU, Xunta…) 23,81% 13,64% 11,11%
Número de directores de teses defendidas 4 3 4
% PDI con sexenios vivos 77,78% 77,78% 55,56%
Satisfacción do estudantado cos estudos 3,24/5 3,07/5
Número de teses defendidas a tempo completo 3 1 2
Número de teses defendidas a tempo parcial
Duración media do programa de doutoramento a tempo completo 3 3 4
Duración media do programa de doutoramento a tempo parcial
% de teses coa calificación de “cum laude” 50,00% 100,00% 100,00%
% de doutores con mención internacional 33,00% 100,00% 50,00%
% de estudantado do programa que realizaron estadías de investigación 0,00% 20,00% 20,00%