Obxectivos

  • Formar investigadores/as con boa base científica e criterio adecuado, na selección de solucións a problemas relacionados en maior ou menor medida coas áreas de Ecosistemas Terrestres, Uso Sustentable e Implicacións Ambientais.
  • Formar investigadores/as que poidan acceder con facilidade ao mercado laboral, tanto no ámbito nacional como internacional.
  • Fortalecer a colaboración entre as universidades nacionais, de forma que esta iniciativa poida transformarse no xerme dunha colaboración e cooperación máis ampla e estable entre todas as universidades que comparten esta área xeográfica.
  • Fomentar o intercambio entre universidades no ámbito internacional. De forma que poida constituírse nunha rede estable de cooperación e intercambio de coñecemento, a través da cal poidan canalizarse outras iniciativas.
  • Formar doutores/as capacitados/as para iniciar unha carreira académica que garanta, na Universidade, tanto a calidade docente e investigadora como a permanente renovación nos campos de Ecosistemas Terrestres, Uso Sustentable e Implicacións Ambientais.

Competencias

(Establecidas polo RD 861/2010)

Competencia básica 11 (CB11)

Comprensión sistemática dun campo de estudo e dominio das habilidades e dos métodos de investigación relacionados con dito campo.

Competencia básica 12 (CB12)

Capacidade de concibir, deseñar ou crear, poñer en práctica e adoptar un proceso substancial de investigación ou creación.

Competencia básica 13 (CB13)

Capacidade para contribuir á ampliación das fronteiras do coñecemento a través dunha investigación orixinal.

Competencia básica 14 (CB14)

Capacidade de realizar unha análise crítica e de avaliación e síntese de ideas novas e complexas.

Competencia básica 15 (CB15)

Capacidade de comunicación coa comunidade académica e científica, e coa sociedade en xeral, sobre os seus ámbitos de coñecemento nos modos e idiomas de uso habitual na súa comunidade científica internacional.

Competencia básica 16 (CB16)

Capacidade de fomentar, en contextos académicos e profesionais, o avance científico, tecnolóxico, social, artístico ou cultural dentro dunha sociedade baseada no coñecemento.

 

(Establecidas polo RD 861/2010)

Capacidade 1 (CA01)

Desenvolverse en contextos nos que hai pouca información específica.

Capacidade 2 (CA02)

Encontrar as preguntas claves que hai que responder para resolver un problema complexo.

Capacidade 3 (CA03)

Deseñar, crear, desenvolver e emprender proxectos novidosos e innovadores no seu ámbito de coñecemento.

Capacidade 4 (CA04)

Traballar tanto en equipo como de maneira autónoma nun contexto internacional ou multidisciplinario.

Capacidade 5 (CA05)

Integrar coñecementos, enfrontarse á complexidade e formular xuízos con información limitada.

Capacidade 6 (CA06)

A crítica e defensa intelectual de solucións.

 

Competencia xeral 1 (CG1)

Posuír coñecementos na fronteira do coñecemento nun ámbito do coñecemento relacionado coa temática do programa e a tese doutoral, considerados no contexto da investigación científica internacional, incluíndo tanto unha comprensión profunda dos aspectos teóricos como da metodoloxía e dos aspectos aplicados.

Competencia xeral 2 (CG2)

Realizar contribucións orixinais e significativas no campo de estudo e que ditas contribucións fosen sancionadas pola comunidade científica internacional.

Competencia xeral 3 (CG3)

Capacidade de deseño dun proxecto de investigación, incluíndo todos os aspectos da folla de ruta necesarios para producir un incremento de coñecemento no campo de traballo.

Competencia xeral 4 (CG4)

Capacidade para participar en diferentes roles nun equipo multidisciplinar de investigación, incluíndo a capacidade de colaboración nun contexto internacional e nun ambiente multidisciplinar.

Competencia xeral 5 (CG5)

Desenvolvemento da actividade investigadora seguindo normas éticas e deontolóxicas adecuadas, cun respecto á responsabilidade social e a integridade científica.

Competencia xeral 6 (CG6)

Capacidade de discusión a nivel internacional dos resultados obtidos e de reflexión sobre a contribución ao campo correspondente.

Competencia xeral 7 (CG7)

Capacidade de realizar avances en aspectos sociais, culturais ou tecnolóxicos, dentro do ámbito de coñecemento, e de transferir os coñecementos á sociedade.

Competencia xeral 8 (CG8)

Capacidade de realización de divulgación do ámbito científico correspondente, achegando a ciencia ao público.

 

Competencia específica 1 (CE1)

O estudante debe ser capaz de aplicar os coñecementos científicos e técnicos máis avanzados adquiridos en relación coas relacións ambientais no seu campo de traballo (chans, organismos, contaminación).

Competencia específica 2 (CE2)

O alumno debe ser capaz de identificar e valorar o alcance das novas tecnoloxías na valoración e tratamento dos problemas ambientais en ecosistemas terrestres.

Competencia específica 3 (CE3)

O estudante debe ser capaz de investigar e aplicar as técnicas de valoración ambiental en calquera ecosistema terrestre seguindo a normativa legal en vigor.

Competencia específica 4 (CE4)

O estudante debe ser capaz de identificar os riscos ambientais desde os puntos de vista químico, biolóxico ou tecnolóxico das actuacións ambientais, así como de investigar e deseñar metodoloxías específicas que minimicen devanditos riscos.

Competencia específica 5 (CE5)

O alumno debe ser capaz de profundar nos coñecementos e aplicacións da metodoloxía de avaliación, diagnóstico e tratamento ambiental no seu campo de traballo.

 

Competencia transversal 1 (CT1)

Capacidade de programar e levar a cabo un traballo de investigación.

Competencia transversal 2 (CT2)

Capacidade analítica.

Competencia transversal 3 (CT3)

Capacidade de resolver problemas.

Competencia transversal 4 (CT4)

Capacidade para o traballo en equipo.

Competencia transversal 5 (CT5)

Creatividade, capacidade para innovar e expor novas ideas.

Competencia transversal 6 (CT6)

Capacidade de traballo nun ambiente multidisciplinar.

Competencia transversal 7 (CT7)

Capacidade de síntese.